Sven Svenssons stiftelse för numismatik anslår, utan inbördes rangordning, medel till:

  • [2.1] inköp av föremål som saknas i Kungl. Myntkabinettets samlingar,
  • [2.2] utgivande av publikationer, som kan tjäna svensk numismatisk forskning,
  • [2.3] stöd för forskare inom svensk numismatik.

[2.1] Inköp av föremål

Anslag till inköp av föremål som saknas i Kungl. Myntkabinettets samlingar kan endast sökas av denna institution.

[2.2] Bidrag till publikationer

Bidrag kan ges till tryckningskostnader, vilka också anses omfatta andra kostnader, bland annat för översättning, layout av publikationen, distribution mm. Kan projektet inte slutföras inom den tid som anges i ansökan skall Stiftelsen snarast underrättas.

[2.3 Stöd till forskare inom området svensk numismatik]

Bidrag kan lämnas till forskningsprojekt eller del av forskningsprojekt. Bidrag kan också lämnas till resor inom forskningsprojekt som inte finansieras av Stiftelsen. Kan projektet eller resan inte slutföras inom den tid som anges i ansökan skall Stiftelsen snarast underrättas.