Senast en månad efter projektets färdigställande skall en redovisning av hur bidragsmedlen använts skickas till Stiftelsen. Detta sker genom att bidragstagaren sammanställer och verifierar projektets kostnader. För publikationer gäller att Stiftelsen kostnadsfritt erhåller åtta exemplar. I förekommande fall kompletteras redovisningen med en reseberättelse. Eventuellt överskjutande bidragsmedel skickas, efter meddelande till Handelsbankens Stiftelsetjänst, i retur till Stiftelsen. Stiftelsen ser gärna att bidragstagaren publicerar artiklar, reseberättelser eller liknande, till exempel i Svensk Numismatisk Tidskrift.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits ovan. Anslaget får därför inte belastas med administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål.