Under 2014 har Sven Svenssons stiftelse för numismatik beviljat anslag om sammanlagt 1 571 627 kronor. Se även beviljade anslag.

Förmögenheten uppgick till vid årets slut till 65 434 971 kr vilket var en ökning med 8,5 % jämfört med 2013. De finansiella tillgångarna är placerade i aktier och räntebärande värdepapper. Se fler detaljer i senaste årsredovisning (2015).

Fleråröversikt

Under den senaste femårsperioden har Stiftelsen beviljat anslag för 6,8 Mkr och under samma tid har förmögenheten ökat med 24 Mkr. Under denna period har också en förändring gjorts så att anslagen nu baseras på verkligt utfall och inte förväntad avkastning.

Flerårsöversikt