Beviljade anslag 2017

• B. Gunnarsson, 15.000 kronor – Fotografering och bildbehandling av samtliga mynt från York som finns på KMK, detta till en publikation om York-myntningen,
• Stödföreningen för Lödöse museum, 55.000 kronor – Postum utgivning av Rune Ekres bok om den medeltida myntningen i Lödöse
• E. Hallenberg, 15.000 kronor – Färdigställande av Uppsala universitets myntkabinetts samling av egyptiska mynt i Alvin-databasen
• F. Audy, 60.000 – Forskningsbidrag för studier av vikingatida smycken
• K Holmberg, 1.735 kronor – Stampstudier och fotografering av mynt från Västeråsskatten till boken Sturetidens Örtugsmyntning
• M. Widell, 10.000 kronor – Forskning om privata betalningsmedel (sedlar) som gavs ut på 1760-talet
• Nordisk Numismatisk Union, 8.000 kronor – Tryckning av index över NNUM 2012-2016
• S. Fisher, 150.000 kronor – Projektmedel till arbete med monografi och katalog över romerska solidi i Skandinavien
• E. Klingstedt, 50.000 kronor – Katalogisering och tillgängliggörande (digitalt) av Uppsala Universitets Myntkabinetts regentmedaljer Karl XIV Johan till Carl XVI Gustaf
• F. Androshchuk, 131.250 kronor – Forskningsprojekt – Det Bysantiska silvermyntet i det vikingstida Norden
• Svenska Numismatiska Föreningen, 125.000 kronor – Tryckningsbidrag SNT
• Y. Karlsson, 81.000 kronor – Fortsättning på bokprojektet – Silvercoins of the Muslim Calipha
• I. Gustin, 105.000 kronor – Stöd till forskning ”Myntskatten från Öppenskär i ett regionalt och internationellt perspektiv”
• Y. Karlsson, 80.000 kronor – Bidrag för samarbete med National Museum of Mongolia kring projektet ” A Hoard of Sasanian Silver Coins found in Mongolia”)
• S-O Källerholm, 86.162 kronor – Boken Karl XI:s ettöringar i silver 1661-1697
• H. Klackenberg, 50.000 kronor – Bidrag till publicering av artikel i konferensrapport projekt Religion and Money. Moneta nostra – 25 år senare
• E. Klingstedt, 80.000 kronor – Stöd till fortsatt projekt att katalogisera de svenska regenternas medaljer.
• M. Märcher, 50.000 – layout och tryckning av bok ”Kilder til numismatik og pengehistorie IV: Tre montskatte fra Lemvig, Stege och Engedal ved Viborg
• M. Golabiewski Lannby, 60.176 kronor – tryckning av skriften ”Under kung Knut Erikssons tid, mynten och den gåtfulla graven i Skänninge”
• M. E. Mortensen, 8.000 DKK – bok med referensverk över svensk-finska mynt 1521-2016 med ca. 7000 typer registrerat ca. 540 sidor A5
• M.E. Mortensen, 11.000 DKK – bok med referensverk över dansk-norska myntauktionskataloger 1684-2018, där många innehåller svenska mynt ca. 6.000 auktioner
• B. Sandström, 30.000 kronor – bidrag publikation ”Tore Strindberg som medaljgravör”
• R. Svensson, 110.000 kronor – stöd till projekt syftar till att analysera myntsystem och penningpolitik i det medeltida Sverige och Europa. Fyra uppsatser 1. Valet mellan myntförsämringar och myntindragningar, 2. Monetarisering i Sverige baserat på statistisk analys av kyrkfynd, 3. konsekvenser av myntindragningar, 4. Myntfötter i det medeltida Europa

Beviljade anslag 2016

• F. Androshchuk, 128.125 kronor – Det bysantinska silvermynt i det vikingatida – dess värde, cirkulation och spridningsvägar
• F. Audy, 12.700 kronor – Studieresa till Köpenhamn och Lund
• Göteborgs Numismatiska Förening, 5.000 kronor – resebidrag föreläsning av Professor Peter Spufford
• R. Hedlund, 29 000 kronor – bidrag till dokumentation av ca 700 antika mynt från Kalmar läroverk.
• K. Holmberg, 120.000 kronor – bidrag till nytt referensverk över svenska medeltidsmynt.
• Y. Karlsson, 81.000 kronor – bidrag till fortsättning av bokprojektet ”Silver Coins of the Muslim Caliphate”
• Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 19.500 kronor – bidrag till publikation NNUM 2001-2011
• J. Steen Jensen, 20.000 kronor – bidrag till studieresa för manuskript ”Medieval European Coins, vol 10, Nordic and Baltic Coins, Cambridge University Press”
• Svenska Numismatiska Föreningen, 112.500 – tryckningsbidrag till Svensk Numismatisk Tidskrift
• Svenska Numismatiska Föreningen, 110.000 kronor, bidrag till uppföljning av boken ”Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903”
• M. Wijk, 8.000 kronor – bidrag till fotodokumentation av föremål för användning i projektet ”Den svenska mynthistorien – medeltidsdelen”
• V. Däbolins, 27.600 kronor (2.900€) – Forskningsprojekt”The rise and fall of Riga schillings (1581-1665)”.
• Göteborgs Numismatiska Förening, 70.000 kronor – bidrag till publicering av bok om Göteborgspolletter
• Y. Haidenthaller, 25.000 kronor – bidrag till ”Digitalisering av Gustav II Adolfs medaljer i Uppsala universitets myntkabinett”
• K Holmberg, 2.265 kronor – bidrag resekostnader för Stampstudier på Kungliga Myntkabinettet, som en del i J Rundbergs projekt om Sturetidens örtugsmynt.
• E. Jonsson, 75.000 kronor – bidrag forskningsprojekt ”Fluctuations in the Import of Coins from the German Empire c.950-1145. (165.000 kronor)
• Y. Karlsson, 81.000 kronor – bidrag till bokprojektet “Silver Coins of the Muslim Caliphatej)
• Y. Karlsson, 12.000 kronor – bidrag till tryckning av boken ”Silver Coins of the Muslim Caliphate”
• M. Märcher, 45.000 kronor – bidrag till layout och tryckning av bok ”Kilder til numismatik og pengehistorie III: Embedsbreve til montmesteren på Kongsberg 1787-1796
• Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 25.000 kronor – bidrag till utgivning av Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad 2017
• J. Rundberg, 60.000 kronor – bidrag för slutförande av projektet ”Den svenska örtugsmyntningen under Sten Sture den äldre till Sten Sture den yngre, ca. 1470-1520. En stampstudie”.
• R. Svensson, 110.000 kronor – bidrag till forskare, projekt. Att analysera myntsystem och penningpolitik i det medeltida Sverige och Europa.

Beviljade anslag 2015

För utgivande av bok om Skånepolletter.

För arbete med ”Viking i Galicien”.

För publicering av bok om myntsamling, Piteå som samlarstad, samlarbanan och numismatiska förebilder.

För arbete med ”Mynt i vågor från det tyska riket ca. 950 – 1145”.

För deltagande i ”XV International Numismatic Congress – Taormina 2015.

För slutförande av avhandlingsarbetet ”Moneta Lundensis. Myntningen i Lund under Hardeknut, Magnus den gode och Sven Estridsen, ca. 1035-1050).

För publicering av katalogen ”Uudenmaan rahalöydöt – Myntfynd från Nyland”.

För arbete med ”Den svenska örtugsmyntningen under Sten Sture d.ä. till Sten Sture d.y. (1470-1520).

För forskningsbesök hos KMK för stampstudier.

För dokumentation av Svenska Numismatiska Föreningens medaljer.

För inbjudan till Tabula Gratulatoria i festskrift till Kenneth Jonsson.

Bidrag till projekt och publicering ”Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages”.

För färdigställande av magisteruppsats gällande drottning Kristinas medaljer.

Katalogisering av Uppsala universitets myntkabinetts bibliotek i Libris.

För arbete med ”Svensk mynttillverkning från Karl XII till Carl XVI Gustav”.

Tillverkning av CD med myntfotografier från boken ”Sasanian Silver Coins”.

Tryckning av boken ”Sasanian Silver Coins”.

Tryckning av boken ”Coins, Language and History of the Sasanian Empire”.

För utgivande av Svenska Numismatisk Tidskrift.

Beviljade anslag 2014

För utgivande av festskrift till Kenneth Jonsson.
För utgivande av bok av Karsten Kold om Anton Meybusch medaljproduktion.
För utgivande av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2014.
För utgivande av Nordisk Numismatisk Årsskrift 2006-2008.
För deltagande i Nordisk Numismatisk Unions Årsmöte i Helsingfors 23-25 maj, 2014.
För forskning och publicering av gravfyndet i Skänninge 2009.
För formgivning av skrift om gravfyndet i Skänninge 2009 av Monica Golabiewski Lannby.
För arbete med ”Mynt i vågor från det tyska riket ca. 950 – 1145”.
För utgivande av skrift om Göteborgspolletter.
För arbete med ”Efterpräglingar av Basilios II och Konstantinos VIII (976 – 1025) mynt i Norden och Ryssland – bidrag till svensk – rysk historia”.
För utgivande av Svenska Numismatisk Tidskrift 2014.
För arbete med ”Den svenska örtugsmyntningen – Sturetiden”.
För utställning i samband med DANIM Research seminar i Köpenhamn maj 2015.
För utgivande av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2015.
För forskningsbesök hos KMK för ”Den svenska örtugsmyntningen – Sturetiden”.
För utgivningskostnader för doktorsavhandlingen ”Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, ca 1650 – 1900”.
För katalogisering och uppordning av de äldre samlingarna av numismatisk litteratur.
För arbete med ”Myntsystem och penningpolitik i det vikingatida Sverige och Europa”.
För publicering av bok om medaljer med agrar inriktning.[/accordian]

 

Beviljade anslag 2013

[/accordian][/fusion_text]

Beviljade anslag 2013

Till utgivandet av Svensk Numismatisk Tidskrift 2013.
Till utgivandet av en bok över samling Brenner-Demidov. I samarbete med Pushkin Museum of Fine Arts, Moskva.
Till utgivandet av boken ”Vasatiden – mynt och mynthistorien under perioden 1521-1654. Boken ingår i publikationssviten ”Den svenska mynthistorien”.
Till utgivandet av skrift om Ivar Johansson som medaljkonstnär.
Till utgivandet av nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2013.
Till utgivandet av bok om Romersk mynthistoria.
Till utgivandet av en numismatisk katalog.
Till utgivandet av en bok om Anton Meybusch medaljproduktion.
Till utgivande av katalog avseende samlingar av medaljer från läkaren Erik Waller med medicinhistorisk inriktning. Boken ingår i skriftserien ”Studia Numismatica Upsaliensia”.
Till utgivandet av en bok om Norges Mynter i Middelaldern.
Till forskning om myntsystem och penningpolitik i det vikingatida och medeltida Sverige och Europa. Projektet skall resultera i 3 stycken uppsatser som ska skickas till internationella forskningstidsskrifter.
Till utgivandet av en bok om Vasatidens mynt i Uppsala universitets myntkabinett.[/accordian]

 

Beviljade anslag 2012

[/accordian][/fusion_text]

Beviljade anslag 2012

Till utgivandet av en bok om de medaljer Sven Hedin erhöll under sin livstid.
Till utgivandet av Svensk Numismatisk Tidskrift 2012.
Inköp av föremål för komplettering av statssamlingen till KMK.
Till utgivandet av bok avseende Svenska hundskattemärken.
För deltagande med eget föredrag med numismatisk inriktning på internationell konferens i Leicester 8-12 januari 2013.
Till utgivandet av bok om Lantbrukets medaljer och minnespenningar.[/accordian]

 

[/fusion_text]

För utgivande av bok om Skånepolletter.